Čo je KYC proces?

Čo je KYC proces a AKO nahrať dokumenty KYC na eBonza? 

Pri otváraní nového účtu v banke alebo v inej platobnej inštitúcii, napríklad ako Lemon Way , sa môžete stretnúť s pojmom KYC. Čo je KYC proces a prečo je dôležitý pri výbere platobného riešenia? 

KYC znamená Poznaj svojho zákazníka. KYC je regulačná a právna požiadavka bánk a iných súvisiacich inštitúcií podľa ktorej môžu identifikovať a overovať totožnosť svojich klientov. Termín môžu používať aj podniky na označenie vlastných podobných procesov. 

Banky postupujú tak, aby splnili požiadavky rôznych predpisov proti praniu špinavých peňazí (AML) a nariadení, ktoré bojujú proti financovaniu terorizmu (CFT). KYC je spôsob, ako zabrániť bankám, aby sa zapojili do trestnej alebo teroristickej činnosti. 

Systémom KYC banky overujú rôzne dokumenty získané zo spoľahlivých zdrojov. Tieto doklady zväčša zahŕňajú pas alebo občiansky preukaz jednotlivca, obchodnú registráciu spoločnosti a účty za úhradu rôznych pravidelných platieb spojených s adresou uvedenou ako trvalé bydlisko žiadateľa. Následne si banka musí byť istá, odkiaľ pochádzajú finančné prostriedky. To zahŕňa informácie o druhu podnikania a informácie o pôvode existujúceho majetku. 

Proces nekončí len identifikáciou osoby alebo spoločnosti a zdrojov ich majetku, namiesto toho, proces pokračuje v banke alebo platobnej inštitúcii, a to sledovaním aktivít za účelom uistenia sa, že informácie zodpovedajú požadovanému profilu resp. jej očakávaniam. Cieľom tejto aktivity je identifikovať a preveriť, resp. vyšetriť podozrivú činnosť. 

Okrem ochrany bánk alebo inštitúcií pred neúmyselným využívaním na trestnú alebo teroristickú činnosť proces KYC chráni tiež klientov, pretože pomáha predchádzať prípadom krádeže identity a podvodným aktivitám na účtoch. 

Spoločnosť Lemon Way disponuje tímom určeným len pre proces KYC. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa KYC procesu, kontaktujte priamo tím Lemon Way. Kontaktné údaje môžete nájsť na: https://www.lemonway.com/support/contact-us/. 

 

 

Ďalšie informácie s ktorými by ste sa mali oboznámiť


Ako vytvoriť platobný účet a aké informácie sú vyžadované? 

Platobné účty (fyzická osoba alebo spoločnosť) môžu byť vytvorené prostredníctvom rozhrania API v systéme eBonza.

Ak chcete vytvoriť platobný účet, prejdite na svoj účet → Informácie o účte, vyplňte všetky potrebné údaje – osobné a obchodné informácie, bankové spojenie, IBAN a kliknite na pole s názvom KYC. Do tejto časti musíte nahrať všetky potrebné dokumenty na vytvorenie vášho platobného účtu so spoločnosťou Lemon Way, aby ste mohli prijímať platby od kupujúcich a prevádzať tieto finančné prostriedky na váš bankový účet. Po nahratí všetkých požadovaných dokumentov podľa typu spoločnosti kliknite na Odoslať a dokumenty budú doručené spoločnosti Lemon Way na spracovanie a kontrolu.

Požadované informácie zo strany spoločnosti Lemon Way (povinné a odporúčané) na vytvorenie platobného účtu už boli vložené do nášho registračného formulára na eBonze. 


Aký je priemerný čas overovacieho procesu KYC zo strany Lemon Way?

Priemerný štandardný čas overovacieho procesu KYC pre platobný účet fyzickej osoby je 24 hodín a pre platobný účet spoločnosti je to 48 hodín. 


Ako získať informácie o dôvodoch odmietnutia dokumentu KYC?

Dôvody odmietnutia dokumentu experta pre proces KYC prevádzkovateľa platobnej brány Lemon Way sú detailne uvedené v poli poznámok príslušného dokumentu. Táto informácia nebude zaslaná vám, ale spoločnosti eBonza s.r.o. ako partnera Lemon Way, ktorá ju obdrží prostredníctvom rozhrania API. Prevádzkovateľ platobnej brány ako aj eBonza s.r.o. vám nie sú povinné povedať dôvod, prečo boli vaše dokumenty zamietnuté zo strany banky.

 

Aké dokumenty sú potrebné na zmenu platobného účtu do stavu KYC2? 

V našom systéme ihneď po registrácii na platforme eBonza a prihlásením sa do svojho účtu je potrebné skontrolovať vaše firemné a osobné údaje, zadať vaše bankové údaje a pokračovať v nahratí a odoslaní potrebných dokumentov, aby ste mohli prijímať platby od kupujúcich a takisto uskutočniť prevod na váš bankový účet.

Zmena platobného účtu do stavu KYC2 si vyžaduje nahratie KYC dokumentov  v súlade s príslušným platobným účtom, ako aj ich overenie odborníkmi z KYC tímu Lemon Way. 

Štandardné dokumenty, ktoré je potrebné poskytnúť v závislosti od typu platobného účtu, sú uvedené nižšie: 

NEREGISTROVANÁ SPOLOČNOSŤ (JE SPOLOČNOSŤ = ÁNO)

Platný doklad totožnosti (preukaz totožnosti z oboch strán, cestovný pas) zákonného zástupcu spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu. / Poznámka: Ak bol dokument vydaný mimo EÚ alebo EFTA alebo EEA, je potrebný aj dodatočný identifikačný doklad (povolenie na pobyt, vodičský preukaz)/

Platný doklad totožnosti (preukaz totožnosti z oboch strán, cestovný pas) pre každého rozhodujúceho majiteľa, ktorý vlastní viac ako 25% akcií spoločnosti.  /Poznámka: Ak bol dokument vydaný mimo EÚ alebo EFTA alebo EEA, je potrebný dodatočný identifikačný doklad (povolenia na pobyt, vodičský preukaz)/

Osvedčenie o založení spoločnosti (nie staršie ako 3 mesiace) pre spoločnosť, ktorá je držiteľom platobného účtu

Memorandum alebo stanovy spoločnosti, ktorá disponuje platobným účtom

Oficiálny podpísaný list od oprávneného zástupcu spoločnosti s podrobnými informáciami o podieloch (ak nie je v memorande)

Výpis z účtu (formát PDF alebo obrázok) vrátane mena a IBAN (potrebný iba na transakcie typu Money-Out) spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu

 

 SPOLOČNOSŤ ZALOŽENÁ  VRÁMCI EÚ ALEBO V EKVIVALENTNEJ TRETEJ KRAJINE (JE SPOLOČNOSŤ = ÁNO)

Platný doklad totožnosti (preukaz totožnosti z oboch strán, cestovný pas) oprávneného zástupcu spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu. Ak bol dokument vydaný mimo EÚ alebo EFTA alebo EEA, je potrebný dodatočný identifikačný doklad (povolenie na pobyt, vodičský preukaz)

[Ak nie je uvedený v osvedčení o založení spoločnosti, splnomocnený zástupca - identifikovanej fyzickej osoby by mal byť verejne overiteľný (napr. LinkedIn)]

Osvedčenie o založení spoločnosti (nie staršie ako 3 mesiace) pre spoločnosť, ktorá je držiteľom platobného účtu

Výpis z účtu (formát PDF alebo obrázok) vrátane mena a IBAN (potrebný iba na transakcie typu Money-Out) spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu 

SAMOZAMESTNÁVATELIA, ŽIVNOSTNÍCI (JE SPOLOČNOSŤ = ÁNO)

Platný doklad totožnosti (preukaz totožnosti z oboch strán, cestovný pas) právneho zástupcu spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu. Ak bol dokument vydaný mimo EÚ alebo EFTA alebo EEA, je potrebný dodatočný identifikačný doklad (povolenie na pobyt, vodičský preukaz)

Doklad o adrese (faktúra / platobný príkaz za elektrickú energiu, plyn, vodu, internet, pevnú linku alebo mobilný telefón, doklad o poistení majetku / potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o ubytovaní vydané príslušným mestom, daňové priznanie nie staršie ako 1 rok) držiteľa platobného účtu, nie starší ako 3 mesiace.

Najnovší výpis z obchodného registra držiteľa platobného účtu

Výpis z účtu (formát PDF alebo obrázok) vrátane mena a IBAN (je potrebný na transakcie typu Money-Out) spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu 

REMESELNÍK (JE SPOLOČONOSŤ = ÁNO)

Platný doklad totožnosti (preukaz totožnosti z oboch strán, cestovný pas) právneho zástupcu spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu. Ak bol dokument vydaný mimo EÚ alebo EFTA alebo EEA, je potrebný dodatočný identifikačný doklad (povolenia na pobyt , vodičský preukaz)

Osvedčenie (nie staršie ako 3 mesiace) od obchodnej komory majiteľa platobného účtu

Výpis z účtu (formát PDF alebo obrázok) vrátane mena a IBAN (potrebný iba na transakcie typu Money-Out) spoločnosti, ktorá je držiteľom platobného účtu Aké sú podmienky odosielania dokumentov KYC v systéme? 

Každý dokument musí byť v príslušnom formáte:

• Na odovzdanie dokumentov do elektronickej Peňaženky použite funkciu „Nahrať súbor" s veľkosťou súboru menšou ako 10 MB.

•Povolený formát je: PDF, JPG, JPEG.

• Nepokúšajte sa prosím o pridanie súborov .Doc alebo .XML. Z bezpečnostného dôvodu nie sú tieto typy dokumentov akceptované.

 

Aby KYC proces prebehol v čo najkratšom čase odporúčame, aby ste dodržiavali nižšie uvedené rady:

• Posielať doklady KYC pre platobný účet iba vtedy, keď máte k dispozícii všetky požadované dokumenty

• Dokumenty by mali byť stále platné / neuplynula doba platnosti (napr. pas, doklad totožnosti)

• Dokumenty by nemali byť orezané, nečitateľné alebo obsahovať skryté informácie

• Dokumenty by mali mať dobrú kvalitu (napr. pri fotografovaní pasu, dokladu totožnosti atď.) Najlepšie sú vo farbe (šedá akceptovaná / nie čiernobiela)

• Doklady musia byť kompletné (napr. obe strany dokladu totožnosti)

• Dokumenty by mali byť podpísané, ak je to vhodné alebo nutné (napr. stanovy spoločnosti)

• Jeden súbor nahrať pre určený typ dokumentu. Nenahrávajte  jeden veľký súbor, ktorý bude obsahovať všetky vyššie vymenované typi dokumentov

Page generated in 0.0794 seconds.