Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") opisujú spôsob získavania, 
používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom 
webového rozhrania https://slovak.ebonza.eu/ (ďalej len "webové rozhranie"). 
 
 
 
Správca osobných údajov: 
eBonza s. r. o., so sídlom Praha 1, Staré Mesto, Křížovnické 86/6
IČO: 06570798
DIČ: CZ06570798      
zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 284550 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:
Adresa pre doručovanie: Praha 1, Staré Mesto, Křížovnické 86/6
Kontaktný e-mail: zoou@ebonza.sk
 

Sme spoločným správcom osobných údajov s osobou, s ktorou uzatvárate kúpnu zmluvu, zmluvu o poskytovaní služieb či inú obdobnú zmluvu, a ktorej kontaktné údaje sú uvedené v objednávkovom formulári (ďalej len "predávajúci").

Zásady sú vytvorené vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúce je znenie v českej jazykovej verzii.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné oboznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami.

  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi? 

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej  republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice  95/46/ES (ďalej len "nariadenie") a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1.2. Čo sú osobné údaje? 

Osobné údaje predstavujú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú najmä (ale nie výlučne):

- identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu, fotografia (poskytnutie fotografie je dobrovoľné) alebo číslo bankového účtu;

- kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa;

- ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, poloha, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.

Na webovom rozhraní je ďalej možné zadávať číslo občianskeho preukazu, prípadne číslo cestovného dokladu. K týmto osobným údajom nemáme prístup a nespracovávame ich. Tieto osobné údaje spracúva spoločnosť LEMON WAY SAS, a spracovanie týchto údajov sa riadi podmienkami tejto spoločnosti.


2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje? 

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri zriadení užívateľského účtu, prípadne pri vyplnení objednávky. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom prosím.

Berte na vedomie, že sme taktiež oprávnení kontrolovať komunikáciu medzi vami a predávajúcim, a to za podmienok a na účely stanovené obchodnými podmienkami.

Pri návšteve a užívaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.


2.2. Na akom základe a na aké účely spracovávame vaše osobné údaje? 

- Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru či služieb predávajúcich, poprípade osobné údaje zadané v rámci vzájomnej komunikácie, môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom odovzdania týchto údajov predávajúcim. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (najmä evidenčný povinnosti, archivácia daňových dokladov a pod.) a na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany našich právnych nárokov.

- Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať na umožnenie prístupu, správy a vedenie užívateľského účtu. Osobné údaje môžu byť zadané taktiež prostredníctvom registračného formuláru na platformách Facebook a Google+. Osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom týchto platforiem spracovávame rovnakým spôsobom a za tým istým účelom, ako osobné údaje získané prostredníctvom registrácie na webovom rozhraní.

- Ak nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Súhlas je udelený vložením vašej emailovej adresy do políčka pre odber newsletterov. Pokiaľ ste mladší ako 16 rokov, je potrebné, aby bol súhlas udelený vašim zákonným zástupcom. V prípade pochybností, si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.

- Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používanie cookies upozornení a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej užívate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

- Berte na vedomie, že prihlasovacie meno do užívateľského účtu môže byť zverejnené v súvislosti so zverejnením vašej recenzie na webovom rozhraní. Ste povinní si zvoliť také užívateľské meno, na základe ktorého nie sú ostatní užívatelia webového rozhrania schopní priradiť toto užívateľské meno k vašej osobe. Zároveň týmto súhlasíte s uverejnením recenzie na webovom rozhraní.

- Ak nám k tomu na webovom rozhraní alebo iným spôsobom udelíte súhlas, sme oprávnení vaše osobné údaje (predovšetkým potom meno a priezvisko, prípadne adresu a fotografiu), zverejniť za účelom zverejnenia  vášho hodnotenia našej spoločnosti a našich služieb.

Použiť vaše osobné údaje na iný účel, než pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

 

2.3. Ako dlho údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo služieb alebo v rámci registrácie využívame len na dobu potrebnú pre výkon zmluvy a splnenie právnych povinností.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.


3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak spracovávame my alebo predávajúci vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t.j. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

- prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;

- písomne formou listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;

- v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maily obsahujúcom obchodné informácie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.


3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či my alebo predávajúci vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Ak vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä k týmto informáciám:

-  účel spracovania;

- kategórie spracovávaných osobných údajov;

-  príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

- zoznam tretích štátov mimo Európskej únie, do ktorých môžu byť vaše informácie zaslané;

- doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.


3.3. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, t.j. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

Vaše osobné údaje môžete aktualizovať kedykoľvek po prihlásení sa do svojho účtu.


3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.


3.5. Právo na výmaz ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, ak:

-  osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré boli zhromažďované alebo spracovávané;

-  odvolali ste súhlas so spracovaním;

-  osobné údaje boli spracovávané nezákonne.

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.


3.6. Právo na obmedzenie spracovanie

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

-  popierate presnosť svojich osobných údajov;

-  je spracovanie nezákonné a vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných   údajov;

-  už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie,výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

-  vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje iba uložiť; ďalšie spracovanie je  možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.


3.7. Právo na prenositeľnosť údajov 

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a odovzdať ich inému správcovi osobných údajov.


3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

Ak sa najmä vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte mimo Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto štáte.


4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám podieľajúcich sa na splnení zmluvy či našich povinností. Najmä odovzdávame vaše osobné údaje predajcom, od ktorých si objednávate tovar alebo služby alebo našim obchodným partnerom, ktorí sa podieľajú na spravovaní našej webovej platformy alebo na poskytovaní našich služieb. Tieto osoby sú povinné postupovať pri správe vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime tiež na základe vašej žiadosti. Ak ste občanom Európskej únie, vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané do štátov mimo Európskej únie. Pokiaľ ide o štáty, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúce povolenie príslušného orgánu o prenos osobných údajov, toto povolenie zaistíme.

Osobné údaje môžeme ďalej odovzdávať našim materským a dcérskym spoločnostiam. Pokiaľ dôjde k premene obchodnej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje nástupníckej spoločnosti. Rozsah vzájomných práv a povinností v súvislosti s osobnými údajmi zostane zachovaný.

Vaše osobné údaje spracováva najmä:

-  Google LLC;

-  Facebook Inc.

-  LEMON WAY SAS;

Spoločne s nami spravuje a spracováva prostredníctvom webového rozhrania vaše osobné údaje tiež predávajúci. Predávajúci osobné údaje spravuje a spracováva za účelom splnenia kúpnej alebo inej zmluvy medzi vami a predávajúcim. Predávajúci má prístup k vášmu menu, priezvisku a adrese trvalého bydliska (prípadne kontaktnej či fakturačnej adrese) alebo k telefónnemu číslu.

Informačné povinnosti aj výkon vašich práv v súvislosti s osobnými údajmi zabezpečujeme aj za predávajúceho my v súlade s týmito Zásadami.

Výkon vašich práv v súvislosti s osobnými údajmi vám odporúčame uplatniť u nás. Ak ich uplatníte u predávajúceho, predávajúci vašu žiadosť odovzdá nám a my ju bez zbytočného odkladu vybavíme.


4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


5. SÚBORY COOKIES

5.1. Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.


5.2. Aké cookies a na aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prezerania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, kým ich nevymažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

- cookies prvej strany - tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;

- nevyhnutné cookies - umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

- výkonnostné cookies - slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní a pod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;

- cookies tretích strán - tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

- funkčné cookies - slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie a pod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

- cielené a reklamné cookies - slúži na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo nich; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.


5.3. Používané služby pracujúce s cookies

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len "Google"), službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. Môžeme tiež využívať službu Flash LSO, ktorú poskytuje spoločnosť Adobe Systém Inc.. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz ako Google využíva dáta, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od  1. 1. 2019

Page generated in 0.0718 seconds.