Poplatky za platobné transakcie Lemon Way

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Poplatky za prichádzajúce a odchádzajúce transakcie, resp. prevody, ako aj vklady uskutočnené prostredníctvom bankovej karty, sa odpočítavajú v reálnom čase z Platobného účtu špeciálne vytvoreného v rámci systému Lemon Way. Tento účet musí obsahovať dostatočné finančné prostriedky a zostatok na účte nesmie byť negatívny. Ak účet neobsahuje dostatočné finančné prostriedky, platby kartou, resp. prevody budú zamietnuté.
Ostatné poplatky, ktoré sa nedajú odpočítavať v reálnom čase, budú podliehať mesačnej fakturácii.

Ceny sa môžu kedykoľvek meniť, pričom o zmene ceny budete informovaný 1 mesiac vopred /30 dní/.
Uvedené ceny nezahŕňajú daň.

Nižšie uvedené poplatky sa týkajú prezentácie, inkasa, držby finančných prostriedkov, odchádzajúcich transferov, ako aj všetkých súvisiacich platobných pokynov a služieb v príslušnej mene.
 MONEY-IN (PER OPERATION) – PRICHÁDZAJÚCE PLATBY (ZA KAŽDÚ OPERÁCIU)

Predstavujú platby od kupujúceho za príslušnú objednávku, ktoré prichádzajú na technický účet spoločnosti Lemon Way. Na tomto účte sú prostriedky zadržané až do doby pokiaľ kupujúci úspešne nepreberie tovar v zmysle objednávky. Po úspešnom dodaní objednávky a po uplynutí 14 dní /pokiaľ má kupujúci právo otvoriť žiadosť o vrátenie tovaru/, Vám príslušná čiastka bude pripísaná na účet Lemon Way (ePeňaženka vo Vašom účte). Následne Vám systém stiahne províziu a transakčný poplatok (vrátane DPH - ak je aplikované).

Tieto poplatky spoločnosti Lemon Way za sprocesovanie platby od kupujúceho sú už zahrnuté v províznom poplatku z celkovej hodnoty objednávky a v transakčnom poplatku za každú predanú položku. Tieto provízne poplatky a poplatky za transakciu sa líšia od zakúpeného registračného plánu. Pre viac informácií prejdite do svojho účtu, kde nájdete informácie o príslušných províznych poplatkoch poodkazom - Registračné plány.

Provízia za predaný tovar vrátane transakčných poplatkov je faktúrovaná na konci každého kalendárneho mesiaca. Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach pre Predávajúceho.
 
Vysvetlivky:
Provízia je kalkulovaná z celkovej hodnoty objednávky vrátane všetkých nákladov /ako je preprava, balné atď../
Transakčný poplatok je poplatok za každú položku objednávky, t.j. ks tovaru
 
V prípade vrátenia celkovej hodnoty tovaru kupujúcemu vrátane prepravných nákladov do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti od kupujúceho prostredníctvom interného systému prevádzkovateľa, prevádzkovateľ účtuje poplatok vo výške 2,5% + 0,20 EUR za každú transakciu.
 
 

MONEY-OUT (PER OPERATION) – ODCHÁDZAJÚCE PLATBY (ZA KAŽDÚ OPERÁCIU)

  

CATEGORY/ Kategória

ITEM/Položka

RATE (EXCL. VAT)

Sadzba (bez DPH)


MONEY-IN (PER OPERATION)  PRICHÁDZAJÚCE PLATBY NA ÚČET


CARDS

Karty

Payment by card (VISA or MASTERCARD) issued by a bank
located in the EEA (European Economic Area)

Platby kartou (Visa al. Mastercard) vystavených bankou so sídlom v krajinách EEA (Európsky hospodársky priestor)

Poplatky za prichádzajúce platby od zákazníkov sú už zahrnuté v províznych a transakčných nákladoch uvedených pri príslušnom registračnom pláne


Payment by card (VISA or MASTERCARD) issued by a bank
located in an area outside the EEA

Platby kartou (Visa al. Mastercard) vystavených bankou so sídlom mimo území krajín EEA (Európsky hospodársky priestor)


OTHER PAYMENT
INSTRUMENTS

Ostatné platobné inštrumenty

Sofortüberweisung....


MONEY-OUT (PER OPERATION)   ODCHÁDZAJÚCE PLATBY Z ÚČTU


OUTGOING
BANK
TRANSFERS

Odchádzajúce bankové transfery

Outgoing SEPA Credit Transfer

Odchádzajúca kreditná SEPA transakcia

€ 0.00


Outgoing international transfer (EUR or FCY) outside SEPA  ("SHA” / "shared” mode)

Odchádzajúce medzinárodná transakcia (EUR alebo FCY) mimo SEPA ("SHA” / "shared” mode)

€ 15.00


P2P "ON-US” PAYMENT (PER OPERATION)


P2P

Internal transfer between LEMON WAY payment accounts ( « Wallets »)

Prevod medzi platobnými účtami Lemon Way (ePeňaženkami)

€ 0.00 

SERVICES AND OTHERS RATES/ SLUŽBY A OSTATNÉ POPLATKY

CATEGORY

ITEM

PRICE

(EXCL. VAT)


PAYMENT
INSTRUMENTS
OTHER RATES

Fee for SEPA Credit Transfers Returned Transactions -
closed account, deceased owner, etc. -
(per return)

Poplatky za SEPA kreditný transfer – vrátenie transakcie  - zrušený účet, mŕtvy majiteľ atď. (za každú vrátenú transakciu)

€15.00Fee for EUR (outside SEPA) or FCY transfers Returned
Transactions - closed account, deceased owner, etc. -
(per
return)

Poplatky za EUR (mimo SEPA) alebo FCY vrátené transakcie z dôvodu napr. - zrušený účet, mŕtvy majiteľ atď. (za každú vrátenú transakciu)

€30.00Fee for SEPA Credit Transfer or EUR Transfer (outside
SEPA) or FCY Recall - request for cancellation of an outgoing
transfer -
(per recall) - with no guarantee of success

Poplatok za SEPA kreditný transfer alebo EUR transfer (mimo SEPA) alebo FCY Recall – žiadosť o zrušenie odchádzajúcej platby (za každé zrušenie) – bez záruky na úspech

€30.00Fee for Return of funds to the issuer: request for cancellation
by Partner of an incoming SEPA Credit Transfer or of a EUR
transfer (outside SEPA) or of a FCY Transfer (per request)  

Poplatok za vrátenie prostriedkov emitentovi: žiadosť o zrušenie zo strany Partnera prichádzajúcej SEPA kreditnej transakcie alebo EUR transakcie (mimo SEPA) alebo FCY transferu  (za každú žiadosť)

€30.00
 

Item / Položka

Fee/Poplatok

ChargeBack Card (za každý chargeback)

€100.00

Refund Fee – Refundácia (za každú transakciu)

Pozn.:Poplatky za refundáciu budú fakturované len predajcovi, ktorý prekročí celkový objem refundácií za príslušný kalendárny mesiac v hodnote 100 EUR

2,8 %

z celkovej hodnoty objednávky, resp. čiastkovej objednávky

+ €0.50 EUR za transakciu

Request for Information (card) sent by a bank or by Lemon Way

Žiadosť o Informácie (karty) zaslanej zo strany banky alebo Lemon Way

€20.00

Unsuccessful payment fee (payment attempt)

Poplatok za neúspešnú platobnú operáciu (pokus o platbu)

€0.20

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.1: Všetky vyššie uvedené ceny za služby sú uvedené bez príslušnej sadzby DPH.

Pozn.2: V prípade, že Majiteľ účtu nemá na svojom Platobnom účte dostatok finančných prostriedkov na pokrytie požadovanej transakcie za platobné služby spoločnosti Lemon Way, chýbajúca čiastka bude stiahnutá z účtu Partnera Lemon Way, t.j. prevádzkovateľa marketplacu spoločnosti eBonza s.r.o.. V takom prípade má prevádzkovateľ právo preúčtovania akýchkoľvek nákladov spojených s dodatočnými platobnými transakciami a objednávkami daného predávajúceho.
Vysvetlivky:

Čo je služba CHARGEBACK?

Ide o spätnú transakciu, ktorú vykoná banka kupujúceho (alebo spoločnosť vydávajúca platobné karty) v prípade, že bola karta kupujúceho zneužitá, alebo že mu nebol dodaný tovar, alebo mu neboli vrátené peniaze pokiaľ od zmluvy odstúpili v súlade so zákonom.


Čo to pre Vás znamená ako predávajúceho?

Znamená to toľko,že kupujúci osloví svoju banku s „reklamáciou", ktorá sa môže vzťahovať na neoprávnenú transakciu, a bude požadovať vrátenie peňažných prostriedkov z tejto transakcie, alebo tak isto môže konať aj v prípade, že zaplatí za objednaný tovar od Vás, ktorý mu však nebude doručený a bude zjavné, že ste ho ako predávajúci „oklamal" alebo aj v prípadoch, že ako predávajúci ste skrachovali a neplníte si svoje záväzky.

Pár krokov, ako spomínané problémy s kupujúcim riešiť a predísť problémom s naviac nákladmi za dodatočné platobné operácie:

1. V prípade akejkoľvek reklamácie zo strany kupujúceho alebo požiadavky o vrátenie peňazí za nedodaný tovar, poškodený tovar, pokúste sa kupujúceho písomne kontaktovať a vyriešiť s ním situáciu dohodou.

2. Pokiaľ vám kupujúci neodpovedá/odmietne Vaše riešenie, pripravte si všetky dokumenty potvrdzujúceho napr. dodanie tovaru, vrátenie peňazí /ak refundácia bola uskutočnená mimo náš systém/, pretože Vás bude kontaktovať spoločnosť Lemon Way, banka alebo priamo my a budeme požadovať doklady spojené s danou transakciou.

Aj napriek tomu, že poskytnete všetky potrebné údaje, je len na rozhodnutí príslušnej banky, resp. platobnej inštitúcie ako sa so žiadosťou o vrátenie peňažných prostriedkov od daného kupujúceho vysporiada.

Page generated in 0.0821 seconds.