Všeobecné podmienky používania platobných služieb Lemon Way

Preklad Rámcovej zmluvy pre poskytovanie platobných služieb medzi Majiteľom platobného účtu a spoločnosťou Lemon Way v slovenskom jazyku.  Preklad zmluvy má informatívny charakter. Preklad rámcovej zmluvy je vytvorený vo viacerých jazykoch, pričom rozhodujúce je znenie Rámcovej zmluvy v anglickom jazyku, ktoré nájdete na našej platforme v časti Podmienky a pravidlá pod odkazom Lemon Way Framework agreement

  

RÁMCOVÁ ZMLUVA

RÁMCOVÁ ZMLUVA PRE PLATOBNÝ SERVIS

Všeobecné podmienky používania platobných služieb

Marketplace

Verzia 2017


Uzavretej medzi

Majiteľom účtu na jednej strane

a

LEMON WAY, zjednodušene akciová spoločnosť (SAS), zaregistrovaná pod SIREN číslo 500 486 915, s kapitálom 867 169,89 eur as registrovaným sídlom na adrese 15 rue de la Beaune, 93100 Montreuil vo Francúzsku (ďalej len "LEMON WAY"), zaregistrovaný v ACPR, Francúzsko, na internetovej stránke http://acpr.banque-france.fr/) 61 rue Taitbout 75009 Paríž, ako hybridná platobná inštitúcia pod číslom 16 568 J, na druhej strane.


UPOZORNENIE

Rámcová zmluva o platobných službách je tvorená týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a zmluvnými podmienkami cenových podmienok uvedených v dodatku A.

Tieto dokumenty tvoria nedeliteľný balík a upravujú Podmienky používania, ktoré musia dodržiavať Majitelia účtu pri využívaní platobných služieb poskytovaných spoločnosťou LEMON WAY.

Z dôvodu uchovávaniu kópie týchto dokladov môže Majiteľ účtu ich kedykoľvek konzultovať, reprodukovať ich, uložiť ich na svojom počítači alebo inom zariadení, poslať ich e-mailom alebo vytlačiť na papier. Môže tiež žiadať o bezplatné zaslanie kópie na adresu zo strany LEMON WAY.

V súlade s platnými právnymi predpismi je možné kedykoľvek skontrolovať oprávnenie spoločnosti LEMON WAY ako platobnej inštitúcie na webovej stránke regafi.fr. Internetová stránka spoločnosti LEMON WAY ako platobnej inštitúcii je nasledovná: www.lemonway.com.


1- PREDMET

Tieto "Všeobecné podmienky používania Platobných Služieb" môžu byť kedykoľvek konzultované na stránke LEMON WAY (https://www.lemonway.com). Vyššie uvedené podmienky upravujú spôsob, akým LEMON WAY otvára Platobný účet pre Majiteľa účtu a poskytuje svoje platobné služby. Majitelia účtov by mali pred prijatím týchto podmienok si ich starostlivo prečítať.


2- DEFINÍCIE

Keď prvé písmeno výrazov použitých v týchto všeobecných zmluvných podmienkach používa veľké písmeno, bez ohľadu na to, či sú v jednotnej alebo plurálnej forme, považujú sa za:

• Príjemca: právny alebo morálny subjekt menovaný Majiteľom účtu ako príjemca prevodu, ktorý pochádza z ich Platobného účtu. Príjemca musí mať otvorený účet s treťou stranou ako poskytovateľom platobnej služby. Príjemca môže byť Majiteľom účtu.

• Rámcová Dohoda: Rámcová Dohoda o platobných službách definovaná v článku L.314-12 francúzskeho Peňažného a Finančného kódu uzavretého medzi LEMON WAY a Majiteľom účtu, ktorý obsahuje tieto Všeobecné zmluvné podmienky používania a cenníkové podmienky uvedené v príslušnom cenníku.

• Platobný Účet: účet otvorený v spoločnosti LEMON WAY na zaznamenávanie prichádzajúcich a odchádzajúcich platobných Transakcií, poplatkov dlžných zo strany Majiteľa účtu a akýchkoľvek spätných platieb súvisiacich s týmito Transakciami, ako aj vyrovnanie uvedených súm v deň ich zaznamenania s cieľom vytvoriť čistý zostatok.

• Platobná Transakcia: akcia zahŕňajúca prepojenie, prevod alebo stiahnutie finančných prostriedkov z alebo na Platobný účet, v súvislosti s akýmikoľvek záväzkami medzi platiteľom a Príjemcom.

• Platobný Príkaz: schválenie od Majiteľa účtu, udelené v súlade s modifikovaným plánom a

Postupmi dohodnutými medzi Majiteľom účtu a spoločnosťou LEMON WAY s cieľom povoliť platobnú Transakciu.

• Partner: obchodná spoločnosť pôsobiaca z Partnerskej webstránky, menovaná agentom zo strany LEMON WAY.

• Provízia: suma uvádzaná ako kredit na Platobnom účte, ktorá môže byť vyčlenená na vykonanie budúcich platobných Transakcií, ako je to určené spoločnosťou LEMON WAY po zohľadnení čakajúcich platobných Transakcií a blokovaných čiastok, uvedených v článku 5.

• Poskytovateľ platobných služieb tretej strany: poskytovateľ platobných služieb, schválený príslušným orgánom v rámci Európskeho Hospodárskeho Priestoru, ktorý otvoril bankový alebo platobný účet Majiteľovi účtu.

• Platobné Služby: služby poskytované spoločnosťou LEMON WAY podľa Rámcovej Dohody vrátane vykonávania prevodov a zber platobných príkazov uskutočnených kartou a bankovým prevodom, ako aj inkaso šekov.

• Internetová Stránka: Odkazuje sa na webovú stránku https://www.lemonway.com/, prostredníctvom ktorej LEMON WAY poskytuje svoje platobné Služby.

• Webová stránka partnera alebo Webová stránka: Odkazuje na webovú stránku a / alebo aplikáciu, ktorú prevádzkuje partner, podrobnosti o ktorých sú uvedené vo formulári Otvoriť účet, zúčastňovať sa na crowdfunding alebo uskutočňovať dotácie.

• Majiteľ účtu: Osoba alebo subjekt s Platobným účtom, ktorý im umožňuje platiť a / alebo prijímať crowdfunding alebo dotácie.


3- OTVORENIE PLATOBNÉHO ÚČTU

Majiteľ účtu musí dodržiavať podmienky pre otvorenie účtu, ako sú uvedené nižšie.


3.1 - Predchádzajúce vyhlásenie Majiteľa účtu

Majiteľ účtu, morálna alebo fyzická osoba, ktorá má zákonný vek a kapacitu, výslovne uvádza, že je schopná a/alebo získala potrebné oprávnenie na využívanie Platobných Služieb poskytovaných spoločnosťou LEMON WAY a ručí za to, že je zodopovedná za akékoľvek prípadné nepravdivé vyhlásenia.

Majiteľ účtu vyhlasuje, že koná vo svojom vlastnom mene. Majiteľ účtu musí používať  služby poskytnutované zo strany LEMON WAY v dobrej viere, výhradne na právne účely a v súlade s ustanoveniami Rámcovej Dohody.

Majiteľ účtu, fyzická osoba, uvádza, že je rezidentom vo Francúzsku alebo v Európskom hospodárskom priestore.

Partner tvrdí, že je registrovaný na to, aby prevádzkoval a obchodoval vo Francúzsku alebo v členskom štáte v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru na základe súhlasu LEMON WAY.

Pre ľubovoľnú inú krajinu pobytu alebo registrácie môže spoločnosť LEMON WAY stále preveriť žiadosť o otvorenie Platobného Účtu, z dôvodu zabezpečenia jej súladu s geografickým rozsahom jej akreditácie. Zoznam krajín, v ktorých spoločnosť LEMON WAY je oprávnená operovať ako Platobná Inštitúcia, je kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke https://www.regafi.fr.

Majiteľ Účtu prehlasuje, že spĺňa pravidlá VISA a MASTERCARD, hlavne pokiaľ ide o ich obchodné aktivity. Po uzavretí obchodného vzťahu, je Partnerovi poskytnuté obchodné vyhlásenie a formulár na klasifikáciu rizika, ktoré potom podpíšu. Podnikanie Partnera musí byť vždy v súlade s právnymi predpismi a v súlade s charakterom podnikania, ktoré bolo deklarované vo vyššie uvedenej forme. Všetky komerčné aktivity, ktoré LEMON WAY neakceptuje, vrátane tých, ktoré sú zákonné, sú uvedené na vyššie uvedenom formulári alebo v Zmluvných podmienkach Partnera.


3.2 – Predkladanie identifikačných dokumentov

Nový klient, ako právnická osoba, ktorý sa chce stať Majiteľom Platobného Účtu, musí poskytnúť nasledujúce informácie, ktoré sú požadované od prvého Eura:

• Popis podnikania,

• Doklad K-BIS alebo ekvivalent podľa príslušného práva,

• Štatút spoločnosti, potvrdený ako pravá kópia konateľom spoločnosti,

• Doklady totožnosti a adresy osôb, ktoré podpísali Rámcovú Dohodu,

• Zoznam osôb, ktoré vlastnia viac ako 25% kapitálu spoločnosti.

Nový zákazník vo forme združenia, ktorý sa chce stať Majiteľom Platobného Účtu, musí poskytnúť nasledujúce informácie,  ktoré sú požadované od prvého Eura:

• kópiu platnej, čitateľnej formy identity, ktorú LEMON WAY považuje za prijateľnú, od osoby, ktorá podpísala Rámcovú Dohodu.

• Dôkaz o adrese od osoby, ktorá podpísala Dohodu, nie starší ako 3 mesiace (faktúra od distribučných spoločností, prevádzkovateľa pevného telefónu alebo poskytovateľa ADSL / káblovej televízie alebo potvrdenie o zaplatení dane za posledné 3 mesiace alebo potvrdenie o nájme vrátane úplných údajov prenajímateľa),

• Kópiu stanov činnosti združenia,

• Stanovy združenia.

Nový zákazník, vo forme fyzickej osoby, ktorý sa chce stať Majiteľom Platobného Účtu, musí poskytnúť nasledujúce informácie,  ktoré sú požadované od prvého Eura:

• Kópia platnej, čitateľnej formy identity, ktorú LEMON WAY považuje za prijateľnú, napríklad preukaz totožnosti alebo pas.

• Dôkaz o adrese od osoby podpisujúcej Dohodu nie starší ako 3 mesiace (faktúra od distribučných spoločností, prevádzkovateľa pevného telefónu alebo poskytovateľa ADSL / káblovej televízie alebo potvrdenie o zaplatení dane za posledné 3 mesiace alebo potvrdenie o nájme vrátane úplných údajov prenajímateľa).

Je náležite uvedené, že akýkoľvek nový zákazník alebo Majiteľ Účtu môže byť požiadaný, aby poskytol nasledujúce dokumenty:

• Pred uskutočnením určitých debetných transferov z Platobného účtu, kópia prvej strany bankového výpisu, potvrdzujúca informácie o identifikácii banky účtu Príjemcu.

• pri prekročení hraničnej hodnoty, kópiu druhej formy identity.

Majiteľ účtu môže splnomocniť tretiu stranu, či už písomne alebo na trvalom nosiči, aby odkomunikovala tieto dokumenty spoločnosti LEMON WAY v jeho mene. Použijú formulár Otvoriť účet na označenie právneho názvu obchodnej spoločnosti určenej na tento účel. LEMON WAY si vyhradzuje právo požadovať akýkoľvek iný doklad alebo dodatočné informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie potrebných kontrol na zabezpečenie súladu s právnymi predpismi vrátane tých, ktoré sa týkajú boja proti praniu špinavých peňazí.

Majiteľ účtu akceptuje, že webové stránky Partnera môžu byť použité na odoslanie týchto dokumentov do spoločnosti LEMON WAY e-mailom (e-maily odoslané na justificatif@lemonway.com), digitálnym prenosom a odovzdaním do počítačového systému LEMON WAY alebo poštou na adresu ústredia uvedeného na prvej strane.


3.3 - Podmienky podpisu rámcovej dohody

Formulár na otvorenie Platobného účtu musí byť podpísaný zo strany Majiteľa účtu následne ako si prečítal a porozumel podmienkam Rámcovej Dohody. Majiteľ Účtu môže pritom buď vložiť svoj ručne písaný podpis na tlačenú verziu a zaslať ho poštou do sídla spoločnosti LEMON WAY alebo použije modul elektronického podpisu poskytnutý na webových stránkach Partnera. V prípade, ak Majiteľ účtu koná v mene podnikateľského subjektu, Rámcovú Dohodu môže prijať akýmkoľvek iným spôsobom. V takomto prípade, Majiteľ účtu si Rámcovú Dohodu prečítal, porozumel jej a akceptoval ju v jej plnom rozsahu. 


3.4 - Prijatie / odmietnutie otvorenia Platobného účtu 

LEMON WAY môže z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť otvorenie platobného účtu bez toho, aby musel svoje rozhodnutie zdôvodniť.

Takéto odmietnutie nebude mať za následok zaplatenie náhrady škody. 

Maloletý mladší ako osemnásť (18) rokov, môže otvoriť platobný účet len na základe výslovného a písomného splnomocnenia podpísaného jeho právnym zástupcom.

Požadovanými identifikačnými dokladmi sú doklady zákonného zástupcu, ktorý uskutočnil svoje vyjadrenie a písomné povolenie. 

Webová stránka Partnera môže informovať Majiteľa účtu e-mailom o prijatí alebo odmietnutí otvorenia jeho Platobného účtu zo strany LEMON WAY. Akonáhle bola prijatá jeho žiadosť o otvorenie Platobného účtu, Majiteľ účtu sa bude môcť prihlásiť na Webovú stránku Partnera a skontrolovať, či je Platobný účet otvorený.


4 - KREDITOVANIE PLATOBNÉHO ÚČTU

4.1 - Šekom, bankovým prevodom alebo kartou

Pokiaľ ide o príspevok peňazí prostredníctvom schválených šekov na Platobný účet, informujeme Majiteľa účtu, že vyššie uvedené schválené kontroly spracováva subdodávateľ.

Akonáhle je účet otvorený v ich mene poskytovateľom Platobných služieb tretej strany, Majiteľ účtu môže začať prevádzať peniaze na svoj Platobný účet bankovým prevodom, potvrdenými šekmi, ktoré sú splatné pre LEMON WAY alebo prostredníctvom bankovej karty s cieľom previesť prostriedky prevodom na platobný účet spoločnosti iného Majiteľa účtu. Tieto dve platobné transakcie sa považujú za neoddeliteľné.

LEMON WAY môže odmietnuť registráciu bankovej karty alebo platobnej karty alebo môže kedykoľvek zrušiť zálohovanie informácií ako bezpečnostného opatrenia. V takom prípade musí Majiteľ účtu zadať údaje svojej bankovej karty alebo platobnej karty vždy, keď chce uskutočniť platbu na svoj Účet.

S cieľom chrániť Majiteľa účtu, LEMON WAY stanovuje úverové stropy, ktoré môžu byť reštriktívnejšie ako stropy Majiteľa účtu. LEMON WAY stanovuje jednotlivé stropy za deň, za mesiac a za rok, ako aj všetky formy obmedzení potrebných na predchádzanie podvodom.

Majiteľ účtu je touto cestou informovaný, že každá platobná transakcia, ktorá pravdepodobne prekročí uplatnené stropy bude zo strany spoločnosti LEMON WAY automaticky zamietnutá.

Pre každú Transakciu uskutočnenú bankovou alebo platobnou kartou, ktorá môže mať za následok neuhradenú, odmietnutú alebo zablokovanú platbu, LEMON WAY automaticky odpočíta príslušnú čiastku z čistého zostatku Platobného účtu. Ak čistý zostatok neobsahuje dostatočné finančné prostriedky, spoločnosť LEMON WAY je oprávnená použíť všetky potrebné prostriedky proti Majiteľovi účtu, aby vymohla splatnú sumu. Spoločnosť LEMON WAY má okrem toho právo odmietnuť vykonať všetky budúce peňažné prevody uskutočnené pomocou karty, ktorá spôsobila túto udalosť.

Spoločnosť LEMON WAY navyše poníži Platobný účet Majiteľa účtu o zamietnuté Platobné Transakcie a ďalšie sankcie, ktoré môžu byť uložené zo strany VISA alebo MASTERCARD.


4.2 - Termín na registráciu finančných prostriedkov na Účte

LEMON WAY zaregistruje finančné prostriedky vyplývajúce z nadobudnutia platobného príkazu prostredníctvom kariet alebo kreditného prevodu čo najskôr, a nie neskôr ako do konca pracovného dňa, keď ich prijal LEMON WAY, v súlade s článkom 4.1.


5 – DEBETOVANIE PLATOBNÉHO ÚČTU PREVODOM

5.1 - Začatie platobného príkazu

LEMON WAY poskytuje platobnú službu, ktorá umožňuje Majiteľom účtu s Platobným účtom zadať pokyny LEMON WAY na uskutočnenie prevodu za podmienky, že Krytie účtu je väčšie ako celková prevádzaná suma (vrátane poplatkov). V prípade, že toto Krytie nie je dostatočné, platobný príkaz bude automaticky zamietnutý.

Dostupné rezervy zodpovedajú čistému zostatku na Platobnom účte, s výnimkou blokovanej rezervy a nevybavených transakcií. Zablokovaná výška rezervy je určená zo strany LEMON WAY na pokrytie možnej spätnej platby vzniknutej na základe zrušenia platobného Príkazu. Takýto príkaz na zrušenie platby môže nadobudnúť účinnosť do 13 mesiacov od debetu na účte.

Platobný Príkaz musí obsahovať nasledujúce informácie:

• Sumu v eurách (€)

• Priezvisko a meno Prijímateľa;

• Číslo účtu otvorené u poskytovateľa platobných služieb Príjemcu.

Majiteľ účtu uznáva, že mena jeho Platobného účtu je iná ako mena účtu Príjemcu, do ktorého prevádza finančné prostriedky. Z tohto dôvodu budú poplatky za zmenu meny odpočítané zo strany Poskytovateľa platobných služieb Príjemcu. Partner a Poskytovateľ platobných služieb Príjemcu sú zodpovední za informovanie Príjemcu o poplatkoch a lehotách na vykonanie akýchkoľvek akvizícií Príkazov vrátane poplatkov za výmenu peňazí. Partner musí tieto informácie oznámiť platiteľovi Majiteľa účtu.

LEMON WAY nenesie zodpovednosť, ak bankové údaje zaslané pri žiadosti o prevod sú nesprávne alebo nie sú aktuálne.


5.2 - Neodvolateľnosť platobného Príkazu

V súlade s článkom 5.1 platobný Príkaz účinne vydaný Majiteľom účtu je neodvolateľný, akonáhle bol zadaný jednorazový kód, po ktorom Majiteľ účtu nemôže požiadať o jeho zrušenie.

Týmto sa špecifikuje, že Majiteľ účtu môže iniciovať dávkovú Objednávku vrátane prevodu finančných prostriedkov kartou (iniciované v súlade s článkom 4.1 vyššie) a platobný Príkaz prostredníctvom prevodu na Platobný účet Príjemcu vybraný v danom termíne. Ako je vysvetlené v článku 4.1, platobný Príkaz sa považuje za neodvolateľný ihneď po zadaní údajov karty.


5.3 - Platné stropy a limity

Majiteľ účtu podlieha týmto štandardným stropom:

• Ak je Majiteľ účtu súkromnou osobou, je týmto informovaný, že strop vo výške 2 500 eur môže byť stanovený na kalendárny rok a 250 EUR na výdavky. Ak chce použiť svoj Platobný účet na čiastky, ktoré prekročia uvedené stropy, LEMON WAY požiada Majiteľa účtu, aby poskytol dodatočné identifikačné doklady.

• Ak je Majiteľom účtu právnická osoba, LEMON WAY automaticky požiada o všetky identifikačné dokumenty ešte pred otvorením platobného účtu.

Každá platobná transakcia, ktorá predstavuje riziko prekročenia stropov uplatňovaných na mesačnú akumulovanú sumu platby bude zo strany LEMON WAY automaticky zamietnutá.

V prípade rizika podvodu, LEMON WAY môže kedykoľvek aktivovať iné stropy alebo bloky, ktoré sa vzťahujú na Príkazy.

LEMON WAY si vyhradzuje právo spätnej platobnej Transakcie, ak prevod finančných prostriedkov vykonaných bankovou alebo platobnou kartou za účelom kreditovania  Platobného účtu odmietne alebo zruší vydavateľ karty.


5.4 - Doby realizácie

V súlade s vyhláškou z 29. Júla 2009 a podľa článku L.314-2 Menového a Finančného predpisu maximálne lehoty na vykonanie Platobných služieb sú nasledovné:

• ak je vyhotovená v eurách a je určená pre úverovú inštitúciu so sídlom v členskom štáte Európskej únie, platobná Transakcia iniciovaná v daný pracovný deň bude vykonaná spoločnosťou LEMON WAY najneskôr nasledujúci pracovný deň;

• Ak je vystavená v eurách a určená na iný Platobný účet, platobná Transakcia iniciovaná v daný pracovný deň bude vykonaná spoločnosťou LEMON WAY najneskôr do uvedeného pracovného dňa.


6- HLÁSENIA

6.1 - Podľa transakcie

Keď sa uskutoční platobná Transakcia, LEMON WAY alebo Webová stránka Partnera automaticky odošle potvrdzovací E-mail Majiteľovi účtu, ktorý inicioval platobný Príkaz. Tento e-mail obsahuje všetky informácie týkajúce sa platobnej Transakcie, ktorá bola oznámená spoločnosti LEMON WAY, ako napríklad: totožnosť Príjemcu, Popis platobnej  Transakcie, čiastku, dátum a čas, ako aj príslušné platobné podmienky.


6.2 - Výpisy z účtov

Všetky platobné Transakcie sa zobrazujú v rámci výpisu z účtu, ktorý je aktualizovaný v reálnom čase pre každý Platobný účet. Majiteľ účtu môže vidieť výpis svojho účtu prostredníctvom Webovej stránky Partnera.

Majiteľ účtu bude mať prístup k výpisom platobného účtu, ktorý bude zobrazovať všetky zaregistrované prichádzajúce a odchádzajúce platobné Transakcie pre tento účet.

Obdobie konzultácií trvá dva (2) roky, naviac okrem bežného roku. LEMON WAY bude uchovávať všetky záznamy a dokumenty týkajúce sa vykonaných platobných Transakcií na elektronickom archivačnom médiu podľa zákonných lehôt.


7- TRVANIE ZMLUVY A DÁTUM ÚČINNOSTI

Rámcová Dohoda nadobúda účinnosť na dobu neurčitú hneď, ako Majiteľ účtu prijme tieto podmienky.

Ak je Majiteľom účtu fyzická osoba alebo spĺňa požiadavky článku D 341-1 Menovej a Finančnej smernice pre právne subjekty, má štrnásť (14) kalendárnych dní na odstúpenie od Rámcovej Dohody, bezplatne. Tento krátky časový rámec začína dňom uzatvorenia Rámcovej Dohody, t.j. napríklad deň, keď Majiteľ účtu prijíma tieto Všeobecné zmluvné podmienky. Počas tejto lehoty, plnenie Rámcovej Dohody nemôže nastať, pokiaľ nie je výslovne požadované zo strany Majiteľa účtu.

Majiteľ účtu výslovne berie na vedomie a súhlasí s tým, že akýkoľvek platobný Príkaz, ktorý pošle spoločnosti LEMON WAY pred uplynutím tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy, predstavuje výslovnú žiadosť o plnenie Rámcovej Dohody. Majiteľ účtu preto nebude oprávnený zrušiť žiadne platobné Príkazy, ktoré odošle a potvrdí počas tejto lehoty.

Majiteľ účtu môže uplatniť svoje právo na odstúpenie bez pokuty alebo potreby odôvodnenia.

Majiteľ účtu musí oznámiť spoločnosti LEMON WAY svoje rozhodnutie o odstúpení, a to zaslaním potvrdzujúceho doporučeného listu spoločnosti do ústredia LEMON WAY pred koncom štrnásťdňovej lehoty. Ak Majiteľ účtu nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy, zmluva stále trvá v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok. Okrem tohto bodu, pri požiadavke o vypovedanie Rámcovej Dohody, Majiteľ účtu musí dodržiavať podmienky výpovede uvedené v článku 19 -.


8 – SŤAŽNOSTI

Spoločnosť LEMON WAY nebude akceptovať sťažnosti týkajúce sa vzťahov medzi Majiteľmi  účtov alebo medzi Majiteľom účtov a treťou stranou. Tento článok Rámcovej Dohody sa vzťahuje iba na sťažnosti týkajúcich sa nedostatočnej alebo nesprávne uskutočnenie platobnej Transakcie vykonanej spoločnosťou LEMON WAY.

Sťažnosti (spory, právo na námietky, prístup a nápravu, atď.) môžu byť uskutočnené voľne alebo na požiadanie a adresované spoločnosti LEMON WAY na e-mailovej adrese reclamation@lemonway.com alebo písomne listom na nasledujúcu adresu:

LEMON WAY

Complaints Department

14, rue de la Beaune

93100 Montreuil


Akákoľvek nezrovnalosť alebo žiadosť týkajúca sa:

• informácií oznámených spoločnosťou LEMON WAY v zmysle Rámcovej Dohody,

• chyby uskutočnené počas plnenia platobných Služieb alebo ich prevaha,

• chyby spoločnosti LEMON WAY pri odpočítaní provízie, daní alebo poplatkov,

musí byť oznámená spoločnosti LEMON WAY zo strany Majiteľa účtu čo najskôr po dni, kedy majiteľ účtu sa dozvedel alebo sa o nej domnieva, že sa dozvedel o takejto udalosti alebo v rámci dlhšieho časového rámca stanoveného osobitnými ustanoveniami alebo zákonom.

V súlade s odporúčaním ACPR z roku 2011-R-05 z 15. decembra 2011 bude zaslané potvrdenie o prijatí najneskôr do desiatich (10) dní. Sťažnosti budú spracované najneskôr do dvoch mesiacov od ich prijatia.

Formulár sťažností je k dispozícii aj na našej internetovej stránke: http://www.lemonwaycom/reclamation

Ak sa nedá dosiahnuť priateľská dohoda, Majiteľ účtu, konajúci pre súkromné účely, môže písomne kontaktovať nezávislého mediátora a obrátiť sa na neho za účelom vyriešenia sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Sprostredkovateľ AFEPAME na adrese 36 rue de Taitbout, 75009 Paris môže byť použitý bez toho, aby boli dotknuté iné možnosti súdneho konania.


9 – POPLATKY

Za poskytnutie platobných Služieb Majiteľovi účtu dostane LEMON WAY odmenu, suma a podmienky sú uvedené na webových stránkach partnera pod záložkou "Príslušného registračného plánu". Uvedené ceny zahŕňajú pprovízie webových stránok Partnerov a LEMON WAY. Poplatky nezahŕňajú daň.

Faktúry, ktoré sa odpočítavajú z Platobného účtu pri frekvencii uvedenej v obchodných podmienkach Partnera, sú splatné zo strany Majiteľa účtu v hotovosti. V prípade potreby sa odpočítajú na konci každého mesiaca. Faktúry sú stanovené v čistých sumách a nezahŕňajú zľavy.

Majiteľ účtu je týmto informovaný, že poplatky za spracovanie nevybavených platieb, zamietnutia alebo námietky môže LEMON WAY odpočítať, ale nie viac ako 150 EUR v súlade s článkom L.133-19 Menovej a finančnej smernice.

V prípade neuhradenia faktúry do požadovaného dátumu, vznikne úročenie z omeškania vo výške trojnásobnku (EONIA) zákonnej úrokovej miery. Výplaty úrokov sa vypočítavajú pomerne za obdobie jedného mesiaca (každý mesiac, ktorý sa začal platiť v plnej výške) a sú časovo rozlíšené na konci každého kalendárneho roka.

LEMON WAY môže zmeniť ceny uvedené vo svojom Cenníku služieb Lemon Way, s výhradou zaslania akejkoľvek formy oznámenia Partnerovi. Novela môže nadobudnúť účinnosť do dvoch mesiacov od zaslania oznámenia Partnerovi. Ak mesačná miera podvodných operácií prekročí 0,2% objemu, LEMON WAY môže okamžite zmeniť ceny jednoduchým oznámením alebo ukončením tejto zmluvy v súlade s článkom 19-.


10- BEZPEČNOSŤ

10.1 - Oznamovacia povinnosť

Povinnosťou Majiteľa účtu je bezodkladne informovať spoločnosť LEMON WAY o akomkoľvek podozrení z podvodu alebo použitia svojho Platobného účtu alebo akúkoľvek udalosť, ktorá pravdepodobne povedie k takémuto použitiu vrátane, ale nie výlučne: straty, náhodné zverejnenie alebo hackovanie prihlasovacích údajov Platobného účtu alebo neautorizovanej transakcie.

Toto upozornenie musí byť zaslané e-mailom na e-mailovú adresu fraude@lemonway.com a musí byť potvrdené písomne poštou na nasledujúcu adresu:

LEMON WAY

14, rue de la Beaune

93100 Montreuil

Francúzsko


10.2 – Prevencia

Spoločnosť LEMON WAY sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabránenie akémukoľvek inému použitiu Platobného účtu. Partner je zodpovedný aj za používanie vlastných bezpečných prostriedkov komunikácie s Majiteľom účtu.


10.3 - Používanie cookies

LEMON WAY týmto informuje, že súbory cookies (súbory odosielané serverom LEMON WAY a uložené na internetovom prehliadači počítačového disku) môžu byť použité v rámci platobných Služieb. Účelom týchto cookies je predovšetkým zlepšenie fungovania platobnej Služby a najmä jej rýchlosti.

Majiteľ účtu je týmto informovaný, že môže odmietnuť používanie cookies zo strany LEMON WAY úpravou nastavenia svojho prehliadača, čo však môže ovplyvniť kvalitu využívania jeho platobných Služieb.


10.4 - Prerušenie platobných Služieb

LEMON WAY sa zaväzuje implementovať všetky dostupné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na poskytovanie stálej Služby. Avšak, LEMON WAY nezaručuje nepretržitý, neprerušovaný prístup k platobnej Službe. V dôsledku toho, LEMON WAY nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie a / alebo úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť platobných Služieb, ak

takéto udalosti sú spôsobené faktormi, ktoré sú mimo jeho primeranej kontroly.

Majiteľ účtu je týmto informovaný, že LEMON WAY môže príležitostne prerušiť prístup ku všetkým alebo k časti Služby na vykonanie opráv, údržby alebo vylepšení,

• v prípade podozrenia z pokusu o hackovanie, sprenevery alebo akéhokoľvek iného bezpečnostného rizika,

• na požiadanie alebo pokyny kompetentných kvalifikovaných osôb alebo úradov.

LEMON WAY nesmie za žiadnych okolností niesť zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku tohto pozastavenia Služby.

Akonáhle bude obnovená normálna prevádzka, LEMON WAY implementuje všetky primerané prostriedky na spracovanie všetkých nevybavených platobných Transakcií čo najrýchlejšie ako to bude možné.


10.5 - Námietka voči bezpečnostnému opatreniu

Majiteľ účtu môže podať Námietku kontaktovaním LEMON WAY e-mailom na emailovej adrese:support@lemonway.com alebo telefónom na: +33 1 48 18 19 30

Tejto Námietke bude pridelené registračné číslo a bude uložená na 18 mesiacov. Na písomnú žiadosť od Majiteľa účtu a pred uplynutím tejto doby uchovávania bude LEMON WAY zasielať kópiu tohto dokumentu Majiteľovi účtu.

Spoločnosť LEMON WAY nenesie zodpovednosť za následky Námietky, ktorú Majiteľ účtu nepodal.

Námietka sa považuje za podaná v deň jej skutočného prijatia spoločnosťou LEMON WAY alebo inou osobou, ktorá bola na to oprávnená. V prípade krádeže alebo podvodného použitia, je LEMON WAY oprávnený požiadať potvrdenie o zaslaní alebo kópiu podanej Námietky od Majiteľa účtu, ktorý sa zaväzuje odpovedať čo najskôr.

LEMON WAY zablokuje prístup na Platobný účet a znefunkční prihlasovacie údaje do Platobného účtu Majiteľa účtu. Nové prihlasovacie údaje budú Majiteľovi účtu odoslané rovnakým spôsobom, ako boli prvýkrát odoslané po otvorení Platobného účtu.


11 – ZODPOVEDNOSŤ

V súlade s článkom L.133-22 Menovéj a finančnej smernice zodpovedá LEMON WAY, články L.133-5 a L.133-21 uvedeného kódexu za úspešné vykonanie platobných Transakcií pre Majiteľa účtu platcu až pokiaľ tieto finančné prostriedky neobdrží poskytovateľ platobných služieb tretej strany Príjemcu. V prípade, že spoločnosť LEMON WAY je zodpovedná za nesprávne vykonanú platobnú transakciu, vráti príslušnú sumu platiteľovi a vráti debetovaný účet do situácie, ktorá by prevládala, keby sa táto nesprávne vykonaná platobná Transakcia neuskutočnila.

V súlade s článkom 8-, ak Majiteľ účtu, konajúci bez žiadosti o honorár, chce spochybniť platobné Transakcie, ktoré ním neboli osobne autorizované, musí kontaktovať zákaznícky servis ihneď po zistení nezrovnalosti a to najneskôr do trinástich (13) mesiacov po takejto transakcii registrovanej v rámci Platobného účtu Transakcie. V prípade, že sa použije bezpečnostné opatrenie, uskutočnená neautorizovaná platobná Transakcia pred oznámením Námietky sa považuje za zodpovednosť Majiteľa účtu, konajúceho bez žiadosti o honorár, do výšky 150 EUR. Spoločnosť LEMON WAY však nenesie zodpovednosť v prípade vážneho porušenia zodpovednosti Majiteľa účtu, ako je jeho úmyselné zneužitie právomoci alebo závažné nesplnenie povinnosti, oneskorené oznámenie námietky alebo zlý úmysel. V prípade zneužitia alebo falšovania údajov, straty vyplývajúce z platobnej Transakcie spracované pred námietkou zo strany Majiteľa účtu, ktorý koná bez nároku na honorár, znáša LEMON WAY, pokiaľ tieto straty nie sú výsledkom vyššie uvedeného zlého úmyslu. Platobné Transakcie vykonané po námietke Majiteľa účtu, nesie spoločnosť LEMON WAY, s výnimkou prípadov podvodu.

LEMON WAY nemá právo zrušiť neodvolateľný platobný Príkaz na žiadosť Majiteľa účtu.

LEMON WAY za žiadnych okolností nie je zodpovedný za nepriame škody, ako sú obchodné škody, straty zákazníkov, rozpad obchodu, strata zisku alebo poškodenie imagu značky, ktoré utrpel Majiteľ účtu alebo tretia strana, ktoré môžu vyplynúť z platobných Služieb, ktoré poskytuje. Každá žaloba podaná proti Majiteľovi účtu treťou stranou sa považuje za nepriamu škodu, a preto nevzniká nárok na jej kompenzáciu.

Ak tieto Všeobecné zmluvné podmienky alebo záväzné zákony neustanovujú inak a bez toho, aby to spôsobilo iné dôvody vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti definované touto zmluvou, LEMON WAY nesmie, za akýchkoľvek okolností niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú udalosťou alebo udalosťou vyššej moci mimo svojej kontroly alebo akékoľvek opatrenie alebo legislatívne ustanovenie vynútené francúzskymi alebo zahraničnými orgánmi. Udalosti vyššej moci alebo udalosti, ktoré sú mimo jeho kontroly, sa považujú, ale nie sú obmedzené na: výpadok prúdu, požiar alebo povodeň, štrajk jeho zamestnancov alebo jedného z jeho subdodávateľov alebo poskytovateľov, poruchu bankového systému alebo platobných systémov bankovej karty, vojny, občianskych nepokojov, nepokojov alebo okupácie územia zahraničnými silami, nedbanlivosti tretej strany, pokiaľ ide o právnu vedu a doktrínu, ako sú osoby zodpovedné za poskytovanie elektrickej energie alebo telekomunikačné služby.


12 - OCHRANA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV ZÁKAZNÍKA

LEMON WAY bude držať dostupné finančné prostriedky pripísané na Platobný účet Majiteľa účtu na konci každého pracovného dňa na holdingovom účte otvorenom v partnerských bankách LEMON WAY.


13 - ÚMRTIE - neaktívny platobný účet – mandát

13.1 Úmrtie

V prípade úmrtia Majiteľa účtu musí byť LEMON WAY čo najskôr informovaný oprávneným

Príjemcom alebo jeho splnomocneným zástupcom. Ak je takéto upozornenie doručené ústne, musí byť potvrdené písomne.

Po obdržaní tohto písomného potvrdenia, LEMON WAY zabezpečí, že žiadne ďalšie platobné Transakcie nebudú vykonané a pristúpi k zatvoreniu Účtu.

Ak je Krytie ktoré zadržiava LEMON WAY v mene zosnulého vyššie ako poplatky požadované na pokrytie výberu, oprávnení Príjemcovia môžu dostať refundáciu, ak oni alebo ich splnomocnený zástupca je schopný predložiť listinné dôkazy o tom, že podľa platných zákonov sa ustanovuje prenesenie dedičstva rovnako ako všetky ostatné dokumenty, ktoré LEMON WAY považuje za potrebné.

Ak sa takýto prenos neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu vrátane neposkytnutia podporných dokumentov spoločnosti LEMON WAY, ustanovenia článku 13.2 tejto zmluvy sa budú vzťahovať na toto ustanovenie.


13.2 Neaktívny účet

Platobný účet sa považuje za neaktívny, ak:

• Platobný účet nespracoval žiadne platobné transakcie, s výnimkou zrážok uskutočnených spoločnosťou LEMON WAY vzťahujúcich sa na poplatky a provízie všetkých druhov za dvanásť (12) mesiacov, počas ktorých

• Majiteľ účtu, zákonný zástupca alebo osoba, ktorá je oprávnená konať v ich mene, nepredložila spoločnosti LEMON WAY, akýmkoľvek spôsobom, tvarom alebo formou, alebo

• do dvanástich (12) mesiacov od smrti držiteľa účtu. Majiteľ účtu a jeho oprávnení príjemcovia sú týmto informovaní o dôsledkoch takejto udalosti.

Aktíva registrované na neaktívnom platobnom účte sú uložené v Caisse des Dépôts et Consignations (Fond vkladov a zásielok), kde po uplynutí desiatich (10) rokov od dátumu poslednej platobnej Transakcie, s výnimkou súm dlžných spoločnosti LEMON WAY, ako napríklad poplatky a provízie všetkých druhov; s výnimkou v prípade úmrtia Majiteľa účtu, v ktorom sú uložené aktíva registrované na neaktívnom platobnom účte v Caisse des Dépôts et Consignations po uplynutí troch (3) rokov od smrti Majiteľa účtu.


13.3 Mandát

Majiteľ účtu môže povoliť a priradiť plnú zodpovednosť jednej osobe za vykonanie platobných Transakcií na svojom Platobnom účte, ako je definované v mandáte. Formulár je poskytovaný online na požiadanie a musí byť vyplnený a odoslaný späť do spoločnosti LEMON WAY. Mandát nadobudúda platnosť len vtedy, keď LEMON WAY obdrží a akceptuje riadne vyplnený formulár. Majiteľ účtu bude o prijatí zo strany spoločnosti LEMON WAY upovedomený akýmkoľvek možným spôsobom. Mandát sa zruší automaticky po smrti Majiteľa účtu. Tento mandát môže byť zrušený na žiadosť Majiteľa účtu, ktorý o tom informuje oprávneného zástupcu a spoločnosť LEMON WAY doporučeným listom s potvrdením o prijatí. Ukončenie nadobúda účinnosť v deň, kedy LEMON WAY obdrží vyššie uvedený list. Do uvedeného termínu zostáva Majiteľ účtu zodpovedný za platobné Transakcie iniciované v jeho mene určeným splnomocneným zástupcom.

Majiteľ účtu výslovne zmierňuje služobné tajomstvo spoločnosti LEMON WAY so zreteľom na údaje o Platobnom účte, ktoré sa môžu týkať splnomocneného zástupcu menovaného mandátom.


14 - DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Podľa Všeobecných zmluvných podmienok tejto zmluvy žiadne práva duševného vlastníctva týkajúce sa používania Platobných služieb alebo služby poskytované spoločnosťou LEMON WAY nebudú prevedené na Majiteľa účtu.

Majiteľ účtu sa zaväzuje, že nebude porušovať práva spoločnosti LEMON WAY a nebude  reprodukovať alebo prispôsobovať všetky alebo časti súčasných a budúcich duševných a hardvérových komponentov a príslušenstva vyrobených spoločnosťou LEMON WAY, bez ohľadu na použité médium.

LEMON WAY má plné vlastníctvo všetkých práv týkajúcich sa softvéru používaného na poskytovanie platobných Služieb. Oni sú časť jej obchodného tajomstva a dôverných informácií, bez ohľadu na to, že niektoré zložky môžu alebo nemôžu byť chránené v súčasnom stave práva, právami duševného vlastníctva.

Ak je to aplikované, Majiteľ účtu a jeho zamestnanci majú považovať softvér spoločnosti LEMON WAY a súvisiacu dokumentáciu ako intelektuálnu prácu a zdržať sa kopírovania, reprodukcie, prispôsobovania a distribúcie zadarmo alebo za odmenu, preložiť ich do akéhokoľvek iného jazyka alebo združiť ich s akýmkoľvek objektom, ktorý nie je v súlade s ich špecifikáciami.

LEMON WAY má plné vlastníctvo značky "LEMON WAY". Majiteľ účtu sa zaväzuje neodstrániť odkazy na značku "LEMON WAY" z akéhokoľvek prvku poskytnutého alebo dostupného spoločnosťou LEMON WAY, ako napríklad softvéru, dokumentov alebo reklamných bannerov.


15 – DÔVERNOSŤ

Majiteľ účtu sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o prísne dôverných informáciách týkajúcich sa všetkých technických, obchodných alebo iných informácií, ktoré mohol získať prostredníctvom realizácie Platobných Služieb.

Táto povinnosť mlčanlivosti zostáva v platnosti počas celej doby využívania platobných Služieb Majiteľom účtu ako aj počas nasledujúcich troch (3) rokov po ukončení platnosti Rámcovej Dohody. Táto povinnosť utajenia sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú alebo môžu byť verejnosti dostupné bez akéhokoľvek zavinenia Majiteľa účtu.

Strany si uvedomujú, že platobné transakcie sú predmetom služobného tajomstva podľa článku L.519-22 Menového a Finančného Zákonníka.


16 - ZBER A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

LEMON WAY rešpektuje všetky ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na ochranu osobného súkromia, najmä zákon zo 6. Januára 1978 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov v znení neskorších predpisov.

LEMON WAY zhromažďuje a ukladá osobné údaje, ktoré Majiteľ účtu dobrovoľne poskytol. Dáta považované za dáta osobnej povahy sú tie, ktoré zahŕňajú informácie týkajúce sa totožnosti, telefónnych čísel, e-mailových adries, miesta bydliska, čísla bankového účtu alebo karty, transakcie a prevody a adresu IP používanú počítačom fyzickej osoby.

Majiteľ účtu je týmto informovaný a akceptuje, že spoločnosť LEMON WAY, ako správca údajov, bude spracovávať osobné údaje na účely:

• rešpektovania všetkých platných právnych alebo regulačných ustanovení, najmä pokiaľ ide o predchádzanie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

• spracovanie / správa a archivácia platobných Transakcií,

• monitorovanie a predchádzanie platobným príhodám a nezrovnalostiam (s cieľom zabrániť podvodom a iným formám zneužívania),

• centrálne riadenie zákazníkov,

• spracovanie požiadaviek držiteľa účtu,

• vykonávanie testov, štatistík a prieskumov,

• vzdelávania pracovníkov poverených vykonávaním platobných služieb,

• sledovanie kvality služieb,

• a ponúkanie nových služieb.

Majiteľ účtu je týmto informovaný, že jeho osobné údaje môžu byť zaznamenané v jednom alebo viacerých súboroch v systéme v súlade s platnými právnymi predpismi a súhlasí s tým, že zhromaždené údaje budú zaznamenané a spracované pre potreby vyššie uvedených účelov.

Majiteľ účtu súhlasí s tým, že osobné údaje, ktoré sa považujú za nevyhnutne potrebné na splnenie aspoň jedného z vyššie uvedených účelov alebo na požiadavky príslušných predpisov, môžu byť oznámené spoločnosťou LEMON WAY:

• subdodávateľom a externým poskytovateľom služieb, ktorých zásah je potrebný,

• Partnerovi,

• príjemcom platobnej Transakcie,

• obchodným partnerom spoločnosti LEMON WAY.

Majiteľ účtu súhlasí, že v súlade s predtým definovanými podmienkami, jeho osobné údaje môžu byť oznámené vyššie uvedeným osobám v inej krajine v rámci Európskej únie alebo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie, ktorý ale poskytuje primeranú úroveň ochrany, pokiaľ ide o príslušné právne predpisy.

Majiteľ účtu má právo na prístup k svojim osobným údajom a je týmto informovaný, že môže kedykoľvek prediskutovať resp. prekonzultovať informácie, ktoré oznámil spoločnosti LEMON WAY. Majiteľ účtu má právo opraviť akékoľvek nepresné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Majiteľ účtu môže uplatniť svoje právo vznesením námietky proti spoločnosti LEMON WAY vykonávajúcu navrhované spracovanie operácií súvisiace s platobnými Službami alebo inými produktami alebo službami propagovanými spoločnosťou LEMON WAY.

Právo na námietky, prístup a nápravu sa môže uskutočniť na základe vôle alebo na požiadanie a adresovať spoločnosti LEMON WAY na e-mailovú adresu: reclamation@lemonway.com  alebo písomne listom na túto adresu:

LEMON WAY

Complaints Department

14, rue de la Beaune

93100 Montreuil


17 - DOHODA O DÔKAZNOSTI

Majiteľ účtu a LEMON WAY, obidve strany považujú oznámenia, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailu, za platnú formu potvrdenia, dôkaznosti.

Všetky informácie uložené v počítačových databázach spoločnosti LEMON WAY týkajúce sa platobných Príkazov a Transakcií majú, pokiaľ nie je preukázané inak, rovnakú dôkazovú hodnotu ako ručne podpísaná kópia papiera, pokiaľ ide o ich obsah, ako aj dátum a čas, kedy boli vytvorené a / alebo prijaté. Tieto nezmeniteľné, bezpečné a spoľahlivé stopy sú vložené a uložené v počítačových systémoch spoločnosti LEMON WAY.

Dokumenty v držbe LEMON WAY, ktoré kopírujú tieto informácie, rovnako ako kópie alebo reprodukcie dokumentov vyrobené spoločnosťou LEMON WAY, majú rovnakú dôkaznú hodnotu ako originály, ak sa nepreukáže opak.


18- POZASTAVENIE ÚČTU

LEMON WAY môže z akéhokoľvek dôvodu vyhlásiť dočasné a okamžité pozastavenie Platobného účtu, obzvlášť:

• ak majiteľ účtu nesplnil ustanovenia Rámcovej Dohody,

• ak Majiteľ účtu poskytol LEMON WAY nepresné, neplatné alebo neúplné identifikačné údaje,

• v prípade rizika podvodu, prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu alebo rizika, ktoré by mohlo mať vplyv na bezpečnosť Platobného účtu,

• v prípade výrazne zvýšeného rizika, pokiaľ ide o neschopnosť Majiteľa účtu plniť si svoje platobné povinnosti,

• v prípade, že spoločnosť LEMON WAY obdrží značný počet refundov – vracajúcich sa platieb alebo požiadaviek na zrušenie platobných Príkazov alebo nezrovnalostí vzťahujúcich sa na neautorizované platobné Príkazy.

Toto rozhodnutie musí byť odôvodnené a oznámené Majiteľovi účtu akýmkoľvek možným spôsobom. Účelom pozastavenia Platobného účtu je ochrana Majiteľa účtu a nemôže, a to za žiadnych okolností, mať za následok úhradu náhrady škody z toho vyplývajúcu.

Platobný účet bude opätovne aktivovaný podľa uváženia spoločnosti LEMON WAY.

V závislosti od závažnosti nedodržania Rámcovej Dohody, a najmä v prípade, ak Príjemca predal nelegálne produkty, LEMON WAY si vyhradzuje právo ukončiť Rámcovú Dohodu v súlade s ustanoveniami článku 19.


19 - UKONČENIE RÁMCOVEJ DOHODY

Majiteľ účtu môže automaticky ukončiť Rámcovú Dohodu, čo bude mať za následok uzatvorenie Platobného účtu, doporučeným listom s potvrdením o prijatí v súlade so splnením notifikačnej povinnosti jedného mesiaca. Musí udržiavať dostatočné rezervy na zabezpečenie dokončenia nevybavených platobných Transakcií, až do ich vyriešenia, a všetky nesplatené poplatky uhradené.

LEMON WAY môže automaticky ukončiť Rámcovú Dohodu, čo bude mať za následok uzatvorenie jeho Platobného účtu doporučeným listom s potvrdením o prijatí v súlade so splnením notifikačnej povinnosti jedného mesiaca. 

V prípade hrubého porušenia dohody jednej zo zmluvných strán môže byť Rámcová Dohoda ukončená s okamžitým účinkom jednoduchým písomným oznámením poškodenej strany. Hrubé porušenie Dohody zo strany Majiteľa účtu znamená: šírenie nepravdivých informácií; zapojenie sa do nezákonnej činnosti, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a zákonom; pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu; hrozby pre agentov LEMON WAY alebo Partnerov; zlyhanie platby; nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy; ukončenie vzťahov medzi Majiteľom účtu a Partnerskou stránkou; nadmerný dlh alebo, v prípade právnických osôb, vymenovanie osobitného sprostredkovateľa alebo správcu konkurznej podstaty kde začalo ozdravovacie alebo likvidačné konanie. Hrubé porušenie dohody zo strany spoločnosti LEMON WAY je chápané ako: šírenie nepravdivých informácií; nesplnenie povinností vyplývajúcich z týchto podmienok; menovanie osobitného mediátora alebo správcu konkurznej podstaty na začatie ozdravného procesu alebo likvidačného konania.

V prípade zmeny platných predpisov a ich interpretácie príslušným regulačným orgánom, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť spoločnosti LEMON WAY alebo jej splnomocnených zástupcov vykonávať platobné Transakcie, Rámcová Dohoda sa automaticky ukončí. Majiteľ účtu už nemôže posielať platobné Príkazy po dátume skutočného ukončenia. Účet môže byť zachovaný po dobu 15 mesiacov na účely riešenia prípadných následných sporov a sťažností. Platobné Transakcie iniciované pred termínom ukončenia platnosti nebudú ovplyvnené žiadosťou o ukončenie a musia byť splnené podľa podmienok Rámcovej Dohody.

Ukončenie Rámcovej Dohody bude mať za následok trvalé uzavretie Platobného účtu.

Uzatvorením Platobného účtu nevznikne žiaden oprávnený nárok na žiadnu kompenzáciu bez ohľadu na prípadnú škodu, ktorá uzavretím vznikla. Majiteľ účtu, ktorého Účet bol uzavretý zo strany LEMON WAY, nie je oprávnený, pokiaľ nie je výslovne uvedené, si zriadiť iný Platobný účet. Akýkoľvek Platobný účet, ktorý bol otvorený v rozpore s týmto ustanovením, môže LEMON WAY okamžite uzavrieť bez predchádzajúceho upozornenia.

V súlade s pokynmi Majiteľa účtu môžu byť peňažné prostriedky /krytie/, ktoré je v čase uzávierky účtu, môže byť ponížené tomuto Majiteľovi účtu, o prípadné náklady, ktoré sú predmetom neuhradených platobných Transakcií a prípadných pohľadávok, zamietnutých Transakcií alebo námietok. Ak je LEMON WAY menovaný nástupcom, môže byť Majiteľ účtu vyzvaný, aby zatvoril svoj Platobný účet a previedol Rezervu na nový Platobný účet otvorený v inštitúcii určenej ako nástupná.

LEMON WAY si vyhradzuje právo podať právnu žalobu na nápravu škody spôsobenej porušením Rámcovej dohody. Uzavretie Platobného účtu môže viesť k dodatočným poplatkom v rozsahu článku L.313-13 Menového a Finančného zákonníka.


20 - MODIFIKÁCIA RÁMCOVEJ DOHODY

Každý návrh dodatku Rámcovej Dohody sa oznámi v papierovej alebo e - mailovej alebo trvalej forme Majiteľovi účtu najneskôr dva (2) mesiace pred dátumom navrhovaným na nadobudnutie jej účinnosti.

Ak Majiteľ účtu neoznámi spoločnosti LEMON WAY námietku do konca tejto dvojmesačnej lehoty, tento dodatok sa považuje za akceptovaný z jeho strany. Ak Majiteľ účtu zamietne navrhovaný dodatok, môže na základe písomnej žiadosti ešte pred nadobudnutím účinnosti dodatku, Rámdovú Dohodu slobodne ukončiť. Táto žiadosť nemá vplyv na inkasá (poplatky, príspevky, platby) dlhované zo strany Majiteľa účtu.


21- VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ak by boli na splnenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nevyhnutné administratívne formality, LEMON WAY a Majiteľ účtu si navzájom poskytnú pomoc pri regulácii takýchto formalít.

Ak je niektoré z ustanovení Zmluvných podmienok neplatné vzhľadom na platné zákony daného štátu, považuje sa to za nenapísané, ale nevzťahuje sa to na tieto Všeobecné zmluvné podmienky ako celok.

Žiadne odpustenie záväzkov alebo porušenia týchto Podmienok ktoroukoľvek stranou voči tej druhej nemôže byť interpretované ako vzdanie sa príslušnej povinnosti do budúcnosti.

V prípade ťažkostí s výkladom, ktoré môže vzniknúť pri interpretácií názvov jednotlivých článkov týchto Všeobecných obchodných podmienok, názvy sa nebudú brať do úvahy.


22 - PRÍSLUŠNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÉ JURISDIKCIE

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia francúzskymi právnymi predpismi.

Pokiaľ to nie je v rozpore s povinným ustanovením, akýkoľvek spor súvisiaci s ich plnením, výkladom alebo platnosťou bude v predstihu podaný na príslušné súdy v Paríži.


23 - PODMIENKY ODMEŇOVANIA

Provízie z prichádzajúcich a odchádzajúcich prevodov, ako aj vklady uskutočnené prostredníctvom bankovej karty, sa odpočítavajú v reálnom čase z Platobného účtu špeciálne vytvoreného v rámci systému pre provízie LEMON WAY. Tento účet musí obsahovať dostatočné finančné prostriedky a zostatok nesmie byť negatívny. Ak účet obsahuje nedostatočné finančné prostriedky, platby kartou budú zamietnuté.

Ostatné poplatky, ktoré sa nedajú odpočítavať v reálnom čase, budú podliehať mesačnej fakturácii.

Ceny sa môžu meniť s 1 mesačnou notifikačnou podmienkou, najmä v dôsledku miery podvodných operácií alebo sporných obchodných platieb alebo skutočného objemu, ktorý sa nezhoduje s odhadovaným objemom.

Uvedené ceny nezahŕňajú daň. Pre informáciu sa poplatky za bankové karty nevzťahujú na DPH v deň založenia zmluvy. Ostatné poplatky však podliehajú DPH v deň, keď bola zmluva založená.

Informácie  o cenách služieb platobnej brány môžete nájsť tu.

Page generated in 0.0787 seconds.